02
مرداد

تغییرات اساسی در نما، فضا و دکوراسیون داخلی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی ما بود. خوشحالم که مجموعه روما در این تغییرات کنار ما بودند…