بام سبز
28
اردیبهشت

بام سبز در تبریز

بام سبز چیست؟  بام سبز بامی است که تمامی یا قسمتی از آن با پوشش گیاهی، درختان و کف سازی پوشانیده میشود . انتخاب انواع پوشش گیاهی وابسته به شرایط اقلیمی،...

ادامه مطلب